Generationsskifte – Att planera och genomföra | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Att planera för ett generationsskifte

Ett generationsskifte har många dimensioner och frågeställningar att hantera - inte sällan utan känsliga inslag. Utgångspunkten är att säkerställa att en ny generation inom familjen eller släkten har rätt förutsättningar, är beredda på och intresserade av att överta ägaransvaret med allt vad det innebär. Om så inte är fallet behöver frågan adresseras och drivas professionellt för bolagets och för ägarnas bästa.


Tre scenarier och ofta förekommande utmaningar

Är en ny generation beredd på och intresserad av att överta ansvaret som operativa ägare? Om svaret är ja, med vilket tidsperspektiv adresserar man denna fråga? En sak är att fördela ägandet enligt en given och rättvis modell barn och kusiner emellan.

En annan fråga är vem eller vilka som är ämnade att på sikt överta ledande befattningar i företaget. Har dessa personer rätt grundläggande egenskaper för uppgiften? Finns det en långsiktig inskolningsplan för dessa personer, både vad gäller ev. akademiska kunskaper, såväl som att växa in i företaget och de uppgifter som lägger grunden för att på sikt överta rollen som VD eller som styrelseordförande?


Vad händer om det inte finns en ny generation som varken vill eller har rätt förutsättningar att överta ett operativt engagerat ägarskap? Skall man fortsätta som ägare, men välja att tillsätta externa personer som VD och styrelseordförande?

Om så är fallet, hur säkerställer man att det finns en värdegrund som en plattform för den företagskultur som genom åren vuxit fram och är en del av bolagets DNA? Inte minst att det finns ett tydligt ägardirektiv som beskriver de mål och det ramverk ägarna önskar att styrelse och VD agerar utifrån.


Eller skall man planera för att skifta ägandet i bolaget helt eller delvis till en ny extern ägare i den mån man inte känner att familjen eller släkten långsiktigt är den bästa ägaren till bolaget. Om så är fallet finns det mycket att vinna på att formulera en ägarstrategi med fokus på ett framtida ägarskifte. Samt att härifrån skapa utrymme för att planera och förbereda för ett ägarskifte till en ny extern ägare på bästa möjliga sätt.


Frågor att fundera på inför ett generationsskifte:

  • Arvs- och gåvofrågor
  • Skattefrågor
  • Hur fördela aktier till en ny generation
  • Värdegrund – företagets plattform för företagskultur
  • Aktieägaravtal
  • Egenskap- och kompetensprofil för olika roller
  • Roll- och ansvarsfördelning ägarna emellan

Vill du veta mer om hur vi arbetar med generationsskifte eller vill du resonera om en specifik ägarfråga?


Några referenser där vi har agerat rådgivare