Företagsförvärv – planera, förbereda, genomföra | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Företagsförvärv – att köpa företag

Vilka drivkrafter finns kopplat till ägarnas tillväxtambitioner? I den mån man har ambition att växa snabbare än marknaden, eller komplettera och förstärka verksamheten på olika sätt kan förvärv vara ett naturligt sätt att skapa tillväxt. Med vilka förutsättningar tar man sig då an en förvärvsbaserad tillväxtstrategi?


Tillväxtstrategi vid förvärv

När förvärv hamnar på styrelsens och VD:s agenda måste spelreglerna för ett medvetet förvärvsarbete formuleras i en tillväxtstrategi – alla involverade i processen behöver veta vad som gäller före, under och efter förvärvet. Systematik i arbetssättet är alltid värdefullt, men strategin bör också tillåta snabbt agerande om en slumpartad möjlighet dyker upp.


Tillväxtambitioner?

Utöver en tydlig tillväxtambition, hur ser motivet för företagsförvärv ut? Hur ser ägardirektivet ut? Utifrån vår vision och strategi:

  • Vad är det vi söker som skall komplettera och förstärka vår verksamhet?
  • Hur driver vi vår förvärvsprocess?
  • Vem gör vad under och efter en förvärvsprocess – har vi rätt kompetens och resurser för uppgiften?
  • Hur identifierar vi synergi- och rationaliseringspotential kopplat till ett möjligt förvärv?
  • Hur hanterar vi processen efter förvärvet?

Ju tydligare svaren är på ovanstående frågor desto lättare är det att kartlägga och identifiera potentiella förvärvsobjekt och inte minst driva ett resurseffektivt och träffsäkert förvärvsarbete.

Förvärvsprocessen – en strukturerad process

Om ägarna har tillväxtplaner kan förvärv utgöra en del av tillväxten. Om förvärv står på styrelsens agenda finns det anledning att säkerställa att man arbetar resurseffektivt med fokus på kvalitet. Vi har genom åren utarbetat en strukturerad process i syfte kvalitetssäkra förvärvsprocessen – från strategisk planering till det att målbolaget är integrerat i en ny ägarstruktur. Förvärvsprocesens fyra steg är:

1. Strategisk planering
2. Praktiska förberedelser

3. Transaktionsfasen

4. Integrationsfasen

Resurseffektivt förvärvsarbete

Rätt resurser och relevant kompetens är en förutsättning för ett framgångsrikt förvärvsarbete. Processerna tar mycket tid och resurser i anspråk och det är ofta svårt för en företagsledning att hinna med sitt operativa arbete parallellt med en eller flera förvärvsprocesser. Att då engagera en rådgivare som förstärker och kompletterar existerande team skapar värde för processen och resultatet i sin helhet när man önskar köpa företag.


Efter förvärvet uppstår den stora utmaningen

Efter ett förvärv uppstår ofta den riktigt stora utmaningen – att på ett varsamt sätt integrera eller fusionera den förvärvade verksamheten i en ny struktur. Stora värden står på spel, inte bara en köpeskilling utan alla de möjligheter man önskar utveckla och exploatera i den förvärvade verksamheten. Kultur-, struktur- och managementfrågor bör fokuseras med ambition att prioritera rätt insatser under ett integrations- eller fusionsarbete. Vi har utvecklat en modell för integration- och fusionsarbete i syfte att underlätta det arbete som bör få stort utrymme efter ett förvärv.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med förvärv eller vill du resonera om en specifik ägarfråga?

 

Några referenser där vi har agerat rådgivare