Företagsvärdering | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Företagsvärdering

Att värdera bolag kan aldrig bli en exakt vetenskap då det är en rad faktorer av dynamisk karaktär som kan påverka ett bolags värde. Det är vad en ny ägare är beredd att betala för bolaget och som en säljare accepterar som definierar bolagets faktiska marknadsvärde, oavsett vad en eller flera modeller visar vid en bolagsvärdering.


Icke desto mindre viktigt är det att ha en väl underbyggd analys och uppfattning om bolagets värde och att man också på ett tydligt sätt kan påvisa hur man kommit fram till en viss värdenivå. Att göra en företagsvärdering kan vara aktuellt utifrån en rad olika behov och situationer, exempelvis:

Hur mycket är vårt företag värt?

Finansiell analys: Relevanta, ibland justerade ingångsvärden i resultat och balansräkning, bolagets historiska utveckling, tillväxt och lönsamhetsprognos, framtida investeringsbehov, bolagets kapitalbindning samt dolda värden i balansräkningen m.m.

 

Värdepåverkande faktorer: Vad är bolagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Vilka risker kan en köpare uppleva med ett förvärv? Vad påverkar värdet positivt och vad kan reducera värdet utifrån en köpares perspektiv?

 

Benchmark: Vilka bolagstransaktioner görs i Norden, inom EU och i övriga världen i den bransch målbolaget befinner sig i? Vem förvärvar vem? Vilka förvärvsnyckeltal, exempelvis P/E-tal eller EBIT-multiplar betalar marknaden för bolag i samma bransch?

Grundläggande utgångspunkt vid en bolagsvärdering är bolagets förmåga att tjäna pengar över tid, dels historiskt, men framförallt i en framtid. Härtill behöver man identifiera bolagets värdepåverkande faktorer – så väl positiva som negativa.


Vi utför företagsvärderingar anpassade efter behov och situation. Utgångspunkten är alltid att med stöd från vår modell säkerställa rätt ingångsvärden från resultat- och balansräkning, relevant prognosunderlag, analys av framtida investeringsbehov, en balanserad uppfattning om bolagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot samt inte minst den riskprofil bolaget kan anses ha.


Baserat på statistik från egna transaktioner och transaktionsdatabaser verifieras vår värdeuppfattning av vad marknaden betalar för likartade företag med avseende på bransch, storlek och lönsamhet.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med företagsvärdering eller vill du resonera om en specifik ägarfråga?

 

Några referenser där vi har agerat rådgivare